Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Speeltuinvereniging “Dillenburg “ gevestigd te Ridderkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40348326

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt de Speeltuinvereniging “Dillenburg “ geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Speeltuinvereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens  tenzij de vereniging , op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AGV, niet gehouden is deze inzage te verschaffen en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u uw lidmaatschap beeindigt, kunt u aangeven dat uw gegevens terstond verwijderd worden. Dient u geen verzoek in dan worden uw persoonsgegevens 2 jaar in de administratie bewaard. De financiele gegevens worden 7 jaar bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens.

De speeltuinvereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid.

De Speeltuinvereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.

Bij belangrijke wijzigingen zal zij er alles aan doen u per post of e-mail te informeren.

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, of de speeltuinvereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens van de secretaris/penningmeester.

Verantwoordelijk : J. de Jong

E-mail:  jong37berg@hetnet.nl

Telefoon:  0180- 418698

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AGV heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.